Vedtægter for De Stribede

1. Foreningens navn er De Stribede og har hjemsted på Fyn.

2.  Foreningens formål er at samle tilhængere af Odense Boldklub med henblik på dels at yde støtte af enhver art, herunder – økonomisk – til ungdomsarbejdet, dels at styrke klubbens indre liv.

3. Medlemsskab af foreningen står åbent for alle. Bestyrelsen kan til enhver tid bortvise medlemmer der: – får Karantæne af OS&E A/S  – Optræder utilbørligt i forbindelse med OB’s eller De Stribedes kampe eller arrangementer Dette kræver et flertal i bestyrelsen. 3.1 Enkelt personer kan bortvises fra fanklubbens arrangementer, hvis den ansvarlige bedømmer deres opførsel ikke er acceptabel. Dette kræver ikke bestyrelsens flertal.

4. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen, gældende for efterfølgende år og opkræves løbende i henhold til indmeldelsesdato.

4.1 Ved opsigelse/eksklusion refunderes betaling af kontingent ikke.

5. Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. Formand for De Stribede, næstformand og kasserer konstitueres af bestyrelsen. – 2 år: Formand – 2 år: Næstformand – 2 år: Kassere – 2 år: Medlem – 1 år: Medlem – 1 år: Medlem.

6. Bestyrelsen skal indgå aftale med Odense Boldklub om det nærmere samarbejde.

7. Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender den højeste myndighed.

8. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i januarkvartalet. Indvarsling skal ske med mindst 2 ugers varsel, ved udsendelse direkte til medlemmerne.

9. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: – Valg af dirigent. – Formandens beretning. – Aflæggelse af regnskab. – Valg af bestyrelse. – Valg af 2 suppleanter – Valg af revisorer – Indkomne forslag. – Eventuelt. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles af bestyrelsen med 8 dages varsel. En ekstraordinær generalforsamling kan også indvarsles med 14 dage, hvis mindst 25 medlemmer forlanger det ved skriftlig begæring til bestyrelsen, med en fremstilling og motivering af forslag som ønskes behandlet.

10. På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, dog med undtagelse af punkt 1 og 15.

11. Til ændring af foreningens love på ordinær generalforsamling kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringen.

12. Til ændring af foreningens love på ekstraordinær generalforsamling kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringen.

13. Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden, næstformanden eller kassereren.

14. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to blandt medlemmerne, udenfor bestyrelsens kreds valgte revisorer. Valgperioden er 1 år.

15. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede ved generalforsamlingen kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer. I tilfælde af opløsning skal eventuelle midler tilfalde Odense Boldklubs amatør afdeling ved dennes hovedbestyrelse. Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling 26. april 2012 1. revision vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 5. marts 1996. 2. revision vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 11. april 2002. 3. revision vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 26. april 2012

16. De Stribede støtter holdet i medgang og modgang. Vi opfordre til fælles stemning og fuld gas på tribunen så drengene støttes mest muligt.