OM DE STRIBEDE

De Stribede er Odense Boldklubs officielle fanklub. Her mødes de fans, der ønsker et socialt samvær om dét at støtte OB. Alle er velkomne i klubben, og man kan også støtte os med et passivt medlemskab. Fodboldbyen Odense måles i mange sammenhænge på størrelsen af fanklubben.

De Stribede er en selvstændig forening, og er hverken økonomisk eller organisatorisk tilknyttet Odense Boldklub.
Vi ønsker at være en supportklub, der favner alle. Det vil sige, at vi ønsker et samarbejde med de andre fangrupperinger i Odense, for at skabe en god fankultur, samt for at sikre en fantastisk tribunestemning på både Odense Stadion og udebane. Vi arbejder på dette, på mange niveauer, hvor de primære aktiviteter udgøres af busture, og eget klubhus.

Det har ikke betydning, hvor man som fan står på stadion eller om man er ung eller gammel. Vi ser det som en ære at repræsentere en stor og bred fanskare, som bl.a. har vidt forskellige tilgange til, hvordan en fodboldkamp nydes bedst. Tilhører du den stemningsskabende del, står du selvfølgelig på ”Stiften” .

De Stribede arbejder for, at fankulturen som helhed i sit udtryk er politisk og religiøst neutralt og at fankulturen som helhed tager afstand fra alle former for vold og racisme.

Udover fokus på samarbejdet fangrupperne imellem, ønsker De Stribede at bygge videre på det gode forhold til OB, hvor vi som en respekteret samarbejdspartner deltager i dialog omkring relevante emner og hvor vi udveksler holdninger og erfaringer.

De Stribede søger altid samarbejde med fanklubber/grupperinger, der deler vores idéer til at fremelske den danske fodboldkultur, der både rummer entusiasme, passion og plads til alle. De Stribede er derfor medlem af Danske Fodbold Fanklubber (DFF), hvor vi er med til at præge debatten og fremtiden for dansk fodboldkultur. (www.fairfans.dk).

 

VEDTÆGTER FOR DE STRIBEDE

1. Foreningens navn er De Stribede og har hjemsted på Fyn.

2.  Foreningens formål er at samle tilhængere af Odense Boldklub med henblik på dels at yde støtte af enhver art, herunder – økonomisk – til ungdomsarbejdet, dels at styrke klubbens indre liv.

3. Medlemsskab af foreningen står åbent for alle. Bestyrelsen kan til enhver tid bortvise medlemmer der: – får Karantæne af OS&E A/S  – Optræder utilbørligt i forbindelse med OB’s eller De Stribedes kampe eller arrangementer Dette kræver et flertal i bestyrelsen. 3.1 Enkelt personer kan bortvises fra fanklubbens arrangementer, hvis den ansvarlige bedømmer deres opførsel ikke er acceptabel. Dette kræver ikke bestyrelsens flertal.

4. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen, gældende for efterfølgende år og opkræves løbende i henhold til indmeldelsesdato.

4.1 Ved opsigelse/eksklusion refunderes betaling af kontingent ikke.

5. Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. Formand for De Stribede, næstformand, sekretær og kasserer konstitueres af bestyrelsen. – 2 år: Formand – 2 år: Næstformand – 2 år: Kassere – 2 år: Sekretær – 2 år: Medlem – 2 år: Medlem – 2 år: Medlem. Til hjælp for bestyrelsen vælges to suppleanter. Valgperioden for suppleanterne er 1 år.

6. Bestyrelsen skal indgå aftale med Odense Boldklub om det nærmere samarbejde.

7. Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender den højeste myndighed.

8. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i januarkvartalet. Indvarsling skal ske med mindst 2 ugers varsel, ved udsendelse direkte til medlemmerne.

9. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: – Valg af dirigent. – Formandens beretning. – Aflæggelse af regnskab. – Valg af bestyrelse. – Valg af 2 suppleanter – Valg af revisorer – Indkomne forslag. – Eventuelt. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles af bestyrelsen med 8 dages varsel. En ekstraordinær generalforsamling kan også indvarsles med 14 dage, hvis mindst 25 medlemmer forlanger det ved skriftlig begæring til bestyrelsen, med en fremstilling og motivering af forslag som ønskes behandlet.

10. På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, dog med undtagelse af punkt 1 og 15.

11. Til ændring af foreningens love på ordinær generalforsamling kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringen.

12. Til ændring af foreningens love på ekstraordinær generalforsamling kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringen.

13. Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden, næstformanden eller kassereren.

14. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to blandt medlemmerne, udenfor bestyrelsens kreds valgte revisorer. Valgperioden er 1 år.

15. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede ved generalforsamlingen kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer. I tilfælde af opløsning skal eventuelle midler tilfalde Odense Boldklubs amatør afdeling ved dennes hovedbestyrelse. Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling 26. april 2012 1. revision vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 5. marts 1996. 2. revision vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 11. april 2002. 3. revision vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 26. april 2012

16. De Stribede støtter holdet i medgang og modgang. Vi opfordre til fælles stemning og fuld gas på tribunen så drengene støttes mest muligt.